بنام او که همه را از همه بيشتر دوست می دارد

و باز بنام او که همه او را از همه بيشتر دوست می دارند.         

                                                                               (حسين طالبی)

 

الهي!

دانايی ده که در راه نيفتيم

بينايی ده که در چاه نيفتيم.

                                 خواجه عبدالله انصاری

 

                                                              

 ...آنگاه برزگری گفت با ما از کار سخن بگو.

/ 0 نظر / 17 بازدید